• اسلایدر شماره 1
  • اسلایدر شماره 2
  • Ita800 600e 2
  • Slide4
  • 02
  • Slider 031
  • Final
  • PTP

آشنایی با بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار ایران

  • معرفی کمیته ها
  • معرفی دبیرخانه
  • نگاه صاحب نظران
کمیته ای متشکل از اعضای برجسته سایت
کمیته ای متشکل از مدیران سایت برای مدیریت خط مشی سایت
کمیته ای متشکل از اعضای انتخابی سایت برای داوری در رویدادها
گاهی اوقات تبعیض، عین عدالت است.این حساب باز کردن برای نخبگان، عین عدل است
معرفی شرایط و قوانین سایت
معرفی اعضای دبیرخانه و امور اداری